กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ดร.พรชัย มงคลวนิช

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์สุธี พลพงษ์ นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดาธนสถิตย์ (คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา)
ดร.สุเทพ เดชะชีพ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ศิลปกรรม
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เลขานุการ
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เจ้าของ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ที่ สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 100 เล่ม

ระยะเวลาเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN 1513-2226

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

เป้าหมายและขอบเขตวารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

ติตด่อประสานงาน 
เลขานุการกองบรรณาธิการ
อ.ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง  
โทร. 092-909-9916

คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 02-457-0068 ต่อ 5409

มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม  
เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com