เป้าหมายและขอบเขต

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม  มีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย  บทความวิชาการ และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชน  ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล  ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ  อาทิเช่น การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสื่อสารการแสดง การสื่อสารการตลาดรวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์  และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผู้จัดทำยินดีเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีประสบการณ์  นักวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงานทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านนิเทศศาสตร์โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ตีพิมพ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาบทความข้อคิดเห็นและทัศนคติที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อความใดๆจากวารสารไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและบรรณาธิการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

เป้าหมายและขอบเขตวารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com