รวมบทความทั้งหมด 15 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 คุณค่าความถูกต้องและแก่นจินตนาการของผู้รับสารที่มีต่อภาพถ่ายเชิงสารคดีท่องเที่ยวแนวทะเล กฤษณ์ ทองเลิศ
2 The Odyssey of Elephant: Contemporary Images and Representation รัฐพล ไชยรัตน์
การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย ชินกฤต อุดมลาภไพศาล
การสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางสื่อโทรทัศน์ กฤษกร ไสยกิจ
การสื่อความหมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของงานภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสารท่องเที่ยวไทย กฤษณีกร เจริญกุศล
พฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสาร การตลาด ของผู้ใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ Pre-Wedding ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
จิตติพร วรรธนะพิศิษฎ์
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตกับทุนทางสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นรินทร์ นำเจริญ
วาลี ขันธุวา
นาฏยา พิลางาม
องอาจ สิงห์ลำพอง
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง 9 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
สุภาษิต นวลเศษ
การกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2551 ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
10 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) จารุพร เลิศพิสัณห์
สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
กัลยกร นรภัทรทวีพร
พลอยชนก แสนอาทิตย์
11 การบริหารกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษาผู้กำกับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก สมคเน วรวิวัฒน์
12 วิจารณ์หนังสือ ”หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ วิมลพรรณ อาภาเวท” กัลยกร นรภัทรทวีพร
13 วิจารณ์หนังสือ”ศาสตร์การเขียน : ดร.สุทิติ ขัตติยะ” สุปรียา กลิ่นสุวรรณ
14 วิจารณ์หนังสือ “การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ : ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ปราณี สุรสิทธิ์” ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
15 วิจารณ์ “หนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์” สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com