รวมบทความทั้งหมด 15 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com เวทิต ทองจันทร์ 
2 การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0 สุเทพ เดชะชีพ
จักรีรัตน์ แสงวารี
การสื่อสารการตลาดบนเฟสบุ๊คของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของแอปเปิ้ลและซัมซุง อิทธิพล ประเสริฐสังข์์
ช่องทางการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัยกรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน  สุริยะ ฉายะเจริญ
การใช้วิธีการสื่อสารชุมชนในการพัฒนาชุมชนเชียงแสนเป็นเมืองมรดกโลก ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช
การพัฒนาวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบบรรษัทกิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
องค์ประกอบด้านความสนุกในรายการควิชโชว์ : ทัศนะสังเคราะห์จากผู้ผลิตและผู้ชม ยุทธนา สุวรรณรัตน์
ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำรงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร ณัชชา ศิรินธนาธร
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
10 ความรับผิดชอบทางสังคมกับการแสวงหากำไรของธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) วนิดา วินิจจะกูล
11 กลยุทธ์ใหม่กับโฆษณาแฝงในปัจจุบัน ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
12 การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบตามความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมตตา ดีเจริญ
13 ภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจในเขตพื้นที่ บก.น.9 ศิริชัย ศิริกายะ
เจตน์จันทร์ เกิดสุข
14 การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม อนรรฆอร บุธมัธนานนท์
15 วิจารณ์หนังสือ “10 บทความต้องอ่าน โดย Harvard Business Review) เรื่อง การสื่อสาร” เจตน์จันทร์ เกิดสุข

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com