รวมบทความทั้งหมด 12 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 ภาพอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมข้าวไทย รัฐพล ไชยรัตน์
2 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสาร การนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบกรณีศึกษาชุมชนเทพลีลา – ชุมชนวัดตึก สุเทพ เดชะชีพ
ต่อตระกูล อุบลวัตร
ณฐมน วันวิชัย
สิริวิมล ปัณณราช
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทูร สินศิริเชวง
การควบคุมเนื้อหาภาพยนตร์กับสาระที่เปลี่ยนไป พงศวีร์ สุภานนท์
เทศกาลภาพยนตร์และตลาดขายภาพยนตร์ บทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ มนฑิรา  ธาดาอำนวยชัย
การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทละครวิทยุของคณะกันตนา วรวุฒิ ทัดบรรทม
วรสิริ วัดเข้าหลาม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์
จุฑาติงศภัทิย์
การศึกษาการใช้ศาสตร์การตัดต่อในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา เจตน์จันทร์ เกิดสุข
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย ยุทธนา สุวรรณรัตน์
10 กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูน กรณีศึกษา ภาพยนตร์การตูนขนาดสั้นเรื่อง Paperman ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
11 วิเคราะห์วาทกรรมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (ข่าว กทม.) ที่เผยแพร่ในช่วงมีการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร “Bangkok Shutdown” ของกลุ่ม กปปส. รัฐเขต ปรีชล
12 วิจารณ์บทความชุด Future of Advertising ของวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคม 2556 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com