รวมบทความทั้งหมด 14 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
  บทบรรณาธิการและสารบัญ  
1 แบบจำลองการสื่อสารในยุคดิจิทัล ศิริชัย ศิริกายะ
2 The Symbolic Appearance of Mara in Thai Temple Murals กฤษณ์ ทองเลิศ
เรื่องนักสืบในสื่อยอดนิยม ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อสร้างความหมายในแอพพลิเคชั่นไลน์ อวยพร พานิช
ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์
การโน้มน้าวใจการตลาดเชิงเนื้อหา ภานนท์ คุ้มสุภา
เทคนิคการถ่ายภาพรถยนตร์ขณะเคลื่อนที่ อิทธิพล โพธิพันธ์ุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประกิจ อาษา
จารุณี วรรณศิริกุล
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เวทิต ทองจันทร์
กระบวนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อความหมายภาพจิตกรรมในหัวข้อ วาดฝัน ฉันจะเป็น... ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย สุริยะ ฉายะเจริญ
10 การพัฒนากล้องถ่ายรูปดิจิทัลส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้กล้องของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนพนธ์ งามไพบูลย์สมบัติ
11 รูปแบบการสื่อความหมายที่ปรากฎบนปกนิตยสารรถกระบะ ญาณเสฏฐ์ ตั้งเขื่อนขันธ์
12 การนำเสนอรายการกีฬาของช่องสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม SMM TV วรพจน์ อัศวพงษ์โชติ
13 การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับพิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย วรางคณา โตจำสี
พรประภัสสร ปริญชาญกล
ปกรณ์ สุปินานนท์
14 วิจารณ์หนังสือ The Theater Experience ของ Edwin Wilson ชโลธร จันทะวงศ์

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com