รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 การทบทวนแนวคิด นิยาม และคุณลักษณะของดิจิทัลเนทีฟและดิจิทัลอิมมิแกรนท์ ศุภกร จูฑะพล
พัชนี เชยจรรยา
2 การออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น คมภิญญ์  เข็มกำเนิด
การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์ สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร
พฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจ ความต้องการรับชม กรณีศึกษา : ช่องชลบุรี 1 พิชญาภัค พ่วงมา
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ “ดิ อะเมซิง เรซ, ฤดูกาลที่ 26, ตอนที่ 3” ชโลธร  จันทะวงศ์
การสร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความเคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง
การถ่ายภาพแบบแคนดิด คือ หนทางแห่งการบันทึกความบริสุทธิ์ กิตติธัช  ศรีฟ้า
ความรู้ในตราสินค้าและความคิดเห็นต่อตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมธี  ภู่ศรี
ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ธนารีย์  สะสุนทร
10 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อรุณ  คงดี
11 พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ ปัจจัยสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อโฆษณา พิมลณัฐ  ณัฐชยางยุทธ์
12 โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
13 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อ ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดนํ้าหนักที่จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เสาวนีย์  เทพพนมรัตน์
14 พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการควบคุมนํ้าหนักของประชากรในจังหวัดชลบุรี จิฑามาส  ไพรจิตรสุวรรณ
15 ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด อรวดี น้อยแก่น
ปริยา รินรัตนากร
16 การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอในการจัดทำหนังสือพิมพ์สยามเพรส (ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ประกิจ อาษา
จารุณี วรรณศิริกุล
17 การวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. รัฐเขต  ปรีชล
18 การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ณพนันท์  ขอจิตต์เมตต์
19 วิจารณ์หนังสือ “พลังแห่งการประชาสัมพันธ์” ของ รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา ธีรวันท์  โอภาสบุตร

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com