รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 ห้องหุ่น: ศิลป์แห่งบทละครที่ไม่จางหาย
The Study of HongHoon: The Unfailing Art of Play Script Writing
วรสิริ วัดเข้าหลาม, วรวุฒิ ทัดบรรทม
2 การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี
Using the Media for the Dissemination and Promotion of Phayao FC
ดิษฐา  จำปาแขก
รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : บทบาทของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก?
Children TV Programs: The Role of Media for Children's Learning?
สุภาณี นิตย์เสมอ
Changes in Space, Place and the Role of Thai Classical Puppet Theater “Joe Louis” ชโลธร จันทะวงศ์
กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “It’s me”
The Process of Creating a Painting: A Case Study of Contemporary Painting Exhibition "It's me"
สุริยะ ฉายะเจริญ
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่นคลับ” ซีซัน 1
The Creation of TV Program "Animation Club" Season 1
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
เจตน์จันทร์ เกิดสุข
ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละคร กรณีศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง มหาศึกชิงบัลลังก์
The Symbolic Creation in Character's Costume Case Study Television Series Game of Thrones
จุฑารัตน์ การะเกตุ
กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด  “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ” วณิชชา  ภราดรสุธรรม
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
จักรีรัตน์ แสงวารี
10 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย
Digital Content Design for Teaching How to Consume Thai Tropical Fruits
เฉลิมพันธ์  ธโนปจัย
11 การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ
The Identity Design of Geographical Indication to Represent the Local Products of 3 Northern Provinces
ชนินาถ จองมั่นคง
12 การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
Information Perception and Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) of Employees at Siam Commercial Bank Public Company Limited
เพ็ญประภา วงศ์ทอง
ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
13 เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์
Visual Communication Design for Product Personality Represent in Social Media
อภินันท์ อินนุพัฒน์
14 พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น
Communication Behaviors and Social Network Uses for Working of the Nation News Agency’s Reporters
ลินลดา กองเซ็น
ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
15 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลือกสรร
Development of Communication to Enhance Service Mind of Selected University Students
สุภาภรณ์ แดงศรี
ดร.มนทิรา ธาดาอำนวยชัย
16 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
The Production Process of Score Soundtrack of Selected Snack Advertisements กนกวรรณ พันสิทธิวรกุล
สุธี พลพงษ์
17 การวิเคราะห์การออกแบบและสื่อความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
Design and Meaning Communications Analysis of Selected Snack’s Packing
จันทราวรรณ บำเรอรักษ์
สุธี พลพงษ์
18 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้เฟชบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ  กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 วิจารณ์หนังสือ ‘หลักนิเทศศาสตร์’ ของ อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ จารุณี วรรณศิริกุล

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com