รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวก รศ. อวยพร พานิช
2 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้  บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พิมพ์มาดา โกจิราพันธ์
กนกวรรณ เดียงสระน้อย

พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังและการนำเสนอตัวตนของเยาวชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ทัศนีย์  ดำเกิงศักดิ์
จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
รศ.สุธี พลพงษ์
เจตน์จันทร์ เกิดสุข
ความหมายของลักษณะทางเพศของมนุษย์ผ่านภาพวาดลายเส้นชุด “รูปเปลือย 2016” สุริยะ ฉายะเจริญ
การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ อริสรา  ไวยเจริญ
เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามาแบบต่อเชื่อมภาพ อิทธิพล โพธิพันธุ์
การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการที่คัดสรร กฤษณ์  คำนนท์
10 การสร้างสรรค์งานสตอปโมชันพิกซิลเลชันสำหรับการนำเสนอในงานแต่งงาน ศักรา ไพบูลย์
11 กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด  “Harmony of Dance” วณิชชา  ภราดรสุธรรม
12 การออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัยสยาม กิตติธัช ศรีฟ้า
13 ภาพแทนความจริง สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
14 ‘ละครลิง’ ในภาวะวิกฤติและมูลเหตุแห่งการสูญหาย ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตและชื่อเสียงองค์กร ของสถาบันการเงิน พรปวีณ์  หงส์ไพฑูรย์
นภวรรณ ตันติเวชกุล
16 พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ธวัชชัย สุขสีดา
17 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ชัญญนิษฐ์  เลิศทัศนวงศ์
18 ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระกรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร
ดร.มนฤดี ธาดาอำนวยชัย
19 วิจารณ์หนังสือ “สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์” ของ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ธีรวันท์ โอภาสบุตร

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com