รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

1

ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษร ที่ซึ่งจินตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม

ศิริชัย ศิริกายะ

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กฤษณ์ ทองเลิศ

รองศาสตราจารย์ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2

การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม  เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์

พรปภัสสร ปริญชาญกล

โสพล มีเจริญ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถกนวรรณ น้อยปุก

ศรุตา รัตนชีวกร

ณพวิทย์ พานิชปฐม

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3

การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ธีรวันท์ โอภาสบุตร

อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

4

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full moon (คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ)

มนฑิรา  ธาดาอำนวยชัย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5

การวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล

นาฏยา พิลางาม

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

6

การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พิสิฐ ตั้งพระประเสริฐ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7

กระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานจิตรกรรม กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

สุริยะ ฉายะเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

8

การกำกับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชั่นคลับ

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

9

เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต

จุฑารัตน์ การะเกตุ

อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

10

กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด Meta Selfie ออกฉุยฉาย

วณิชชา ภราดรสุธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

11

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชั่น จู๊ค มิวสิค ไทยแลนด์

เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ฐานทัศน์ ชมภูพล

อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

12

แนวโน้มของการผลิตภาพยนตร์โดยใช้วิธีการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง

ชญานุช  วีรสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13

การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

ยุทธนา สุวรรณรัตน์

นักศึกษาปริญาโท นิเทศศาสตร์

ม.สยาม

14

การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ ช่องรับทราบโปรดักชั่น กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

กัญฉกาจ ตระการบุญชัย

นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15

บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) และการรับรู้ของผู้รับสาร

วลัยลักษณ์ สมจินดา

นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16

บทบาทในการสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ไกรลาศ ลือชัย

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

17

กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว

 

สุภาพร นิภานนท์

นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18

การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ในการสื่อสาร

ศิริชัย ศิริกายะ

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สมเกียรติ ศรีเพชร

นักศึกษาปริญาโท นิเทศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสยาม

19

บทวิจารณ์หนังสือ

ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com