รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

1

กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญเพื่อการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

มนฤดี ธาดาอำนวยชัย

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา

2

ลักษณะโดยทั่วไปของภาพร่างเพื่อเป็นภาพแทนภูมิทัศน์เมืองของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก

 

สุริยะ ฉายะเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

3

การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการทำงานข่าวโทรทัศน์บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุรสิทธิ์ ดวงรัตน์ใต้

ณัฏฐ์พล มหัทธนโชติวานิช

ณัฐกฤตา พูนพยงค์

ฤทัยรัตน์ เจษฎาภัทรกุล

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4

การจัดตั้งโรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา มูฟวี มอลล์

จุฑา มนัสไพบูลย์

หัวหน้าวิจัยและรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/วิเทศสัมพันธ์ สถาบันกันตนา

ธนามล ธนสถิตย์

นักวิจัยและรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา

5

การปฏิวัติยุคอุปกรณ์พกพาไร้สาย : การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการก้าวเข้ามาสู่ยุคของอุปกรณ์พกพาไร้สาย ในประเทศไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ปรเมศวร์ รัมยากูร

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

6

การออกแบบพื้นที่เวทีในงานนาฏศิลป์

ณัฐพร เพ็ชรเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7

การใช้ตัวแปร P ในแบบจำลอง KAP เป็นปัจจัยนำ ในโครงการ "สร้างสุ(ก) ในสังคม" รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เวทิต ทองจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

8

การสื่อสารของนักแสดงเพื่อก้าวข้ามทัศนคติของผู้ชมสู่การเป็นผู้ชนะในบทบาท ‘รัศมีดาว’ จากละครเวทีเรื่องผู้ชนะ

อนรรฆอร บุรมัธนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

9

โลกเสมือนจริงก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ดลพร ศรีฟ้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10

การศึกษาการใช้สตอปโมชั่นอนิเมชั่นในการสร้างสรรค์เกม ‘Lumino City’

ศักรา ไพบูลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

11

การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการรายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกิจ อาษา

หัวหน้าภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สุธาวัลย์ ธรรมสังวัลย์

จารุณี วรรณศิริกุล

อาจารย์ประจำวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

12

การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล

ศิริชัย ศิริกายะ

รองศาสตราจารย์ และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

13

สัมพันธบทการสร้างเนื้อหาของภาพยนตร์ : กรณีศึกษา โครงงานภาพยนตร์สั้น ของนักศึกษาโครงงานภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2559 

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ

หัวหน้าภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สมคเน วรวิวัฒน์

ประยุกต์ ศรีทองกูล

อาจารย์ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

14

บทบาทของสื่อพื้นบ้าน “รายการจำอวดหน้าจอ” กับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

อรพรรณ ลิ้มติ้ว

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศุภนิต อารีหทัยรัตน์

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

15

ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางโซเชียลมีเดียของผู้บริโภคเพศหญิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปิยภา เชาว์ประสิทธิ์

นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาบริธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟพรีเมี่ยมตราสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

อังสุมาลินทร์ อุดมชัยพัฒนากิจ

นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาบริธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

ชินวัจน์ มาตย์นอก

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศุภนิต อารีหทัยรัตน์

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

18

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

อรรณพ ดวงมณี

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ต่อตระกูล อุบลวัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

19

วิจารณ์หนังสือ “ถ่ายภาพท่องเที่ยว” คู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา แปลโดย นุชนาฎ  เนตรประเสริฐศรี

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com